ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟਿ - Makke Madiney Di Gohst

Kulwant Singh - ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ

Language: Panjabi

Published: Jul 1, 1988