ੴ ਸਤਿਨਾਮ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਓਸ਼ੋ - Ik Onkar Sat Naam Nanak Bani

Osho - ਓਸ਼ੋ

Language: Panjabi

Published: Jul 1, 2002

Description:

ਨਾਨਕ-ਬਾਣੀ, ਇਧਰ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰਾ ਥਾ, ਸੋਚਾ ਸਲਾਮ ਕਰਤਾ ਚਲੂੰ