ਜੀਵਨ ਕਿਰਨਾਂ - Jivan Kirana

Principal Ganga Singh - ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਾਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ

Language: Panjabi

Publisher: Singh Brothers

Published: Aug 1, 2000

Description:

ਸੁਕਰਾਤ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਬੁੱਧ ਮਤ, ਮੁਹੰਮਦ, ਇਸਲਾਮ, ਮੂਸਾ, ਯਹੂਦੀ ਮਤ, ਇਬਰਾਹੀਮ, ਜ਼ਰਤੂਸ਼ਤ, ਪਾਰਸੀ ਮਤ, ਈਸਾ, ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ, ਈਸਾਈ ਮਤ, ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ, ਮਨਸੂਰ, ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ, ਬ੍ਰਹਮੁ ਸਮਾਜ