ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ (ਕਾਦਰਯਾਰ) - Hari Singh Nalwa (Kadar Yaar)

Dr Ganda Singh - ਡਾ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ

Language: Panjabi

Published: Jan 1, 1965

Description:

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚ।

ਕਾਦਰਣਾਰ ਬਹਾਦੁਰਾਂ ਵਿਚ ਚਮਕੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂ ਚੰਨ ਸਤਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ।