ਪਲੈ ਤੈਡੈ ਲਾਗੀ - Pallay Taiday Lagay

Dr Sarup Singh Alag - ਡਾ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅਲੱਗ

Language: Panjabi

Description:

ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜੈ ਮਾਲਾ ਅਪਰਵਾਨ ਕਿਉਂ? 
ਲਾਵਾਂ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ