ਲਹਿਰ ਹੁਲਾਰੇ - Lahar Hulare

Bhai Vir Singh - ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ

Language: Panjabi

Published: Jul 1, 1946

Description:

ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਤੇ ਮਟਕ ਹੁਲਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ