ਕਿੱਸਾ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ - Dulla Bhatti

Ram Chand - ਰਾਮ ਚੰਦ

Language: Panjabi

Published: Jul 1, 1955

Description:

ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਕਲੀਆਂ ਗੌਣਾਂ ਵਿਚ